Prezes
Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Siedziba towarzystwa
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
Dane kontaktowe

E-mail: sekretariat@ptp.edu.pl

Telefony:(71) 770 31 67

Faks:(71) 733 19 09

Początkowo utworzone z inicjatywy doktora Józefa Brudzińskiego jako Sekcja Lekarzy Pediatrów przy Łódzkim Towarzystwie Lekarskim. Inauguracyjne posiedzenie sekcji pediatrycznej odbyło się 24 października 1908 r. Przewodniczącym został wybrany dr Józef Brudziński i pełnił tę funkcję do listopada 1910 roku, czyli do czasu przeniesienia się do Warszawy. Następnym przewodniczącym sekcji był do połowy 1911 roku dr Jasiński, a od drugiej połowy 1911 roku dr Władysław Szenajch. Druga podobna sekcja, również z inicjatywy dr Brudzińskiego, powstała w Warszawie przyWarszawskim Towarzystwie Lekarskim w roku 1910. Zgodnie z ustawą Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie sekcja pediatryczna nosiła nazwę "Posiedzenie pediatrów przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim". Członkami sekcji mogli być tylko członkowie Towarzystwa Lekarskiego, a działalność sekcji musiała być ograniczona tylko do prac objętych ustawą i regulaminami właściwymi dla Towarzystwa Lekarskiego. Inauguracyjne posiedzenie sekcji pediatrycznej odbyło się 20 stycznia 1910 roku, a przewodniczącym został Ludwik Anders. Zebrania odbywały się regularnie raz w miesiącu, z przeciętną frekwencją 25 osób.

Dnia 19 marca 1917 r. został zatwierdzony statut nowego Specjalistycznego Stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Pediatryczne, ale władze niemieckie ograniczyły teren działalności Towarzystwa tylko do Warszawy i jej okolic. W latach 1938-1947 prezesem był prof. Karol Jonscher (młodszy).

preambuły do Statutu PTP: "Zadaniem pediatrii jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą. Skuteczna realizacja tego celu w Rzeczypospolitej Polskiej uwarunkowana jest ścisłym współdziałaniem lekarzy pediatrów, którzy akceptując i urzeczywistniając zasadę o niezbywalnej jedności medycyny wieku rozwojowego, zrzeszają się w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym"

Celem Towarzystwa jest (p. statut PTP):

  1. upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny wieku rozwojowego,

  2. współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej oraz ochrony interesów dzieci i młodzieży,

  3. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów,

  4. szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

  5. reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów,

  6. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego.

 
Powrót