MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Piksel

Newsletter

Bądź na bieżąco

Zapisz się a co tydzień dowiesz się co nowego!

Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Regulamin świadczenia usług w Portalu Medycznym MedicalGuidelines

 

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z zasobów Medycznego Portalu internetowego – MedicalGuidelines.

2. Redaktorzy Portalu MedicalGuidelines dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości w nim prezentowanych.

3. Portal MedicalGuidelines jest dostępny pod adresem internetowym www.medicalguidelines.pl

4. Użytkownik - osoba korzystająca z treści i usług dostępnych w Portalu MedicalGuidelines.

5. Specjalistyczny Portal Medyczny MedicalGuidelines jest własnością ER Medical, z siedzibą w Warszawie (02-798) , ul. Pod Lipą 4 lok U6  , REGON 141672300, NIP 891-121-33-60.


§2.
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU


1.    W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu Medycznym, oraz w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

 -   połączenie z siecią Internet;
 -   posiadanie urządzeń, które umożliwiają korzystanie z zasobów sieci Internet;
 -   korzystanie z przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania   JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 -  w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.    W przypadku, gdy Portal Medyczny udostępni Użytkownikom funkcjonalność, która umożliwi dostarczanie treści w ramach Portalu Medycznym, na taką okoliczność wyraźnie zastrzega się, że kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Portalu Medycznym jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.

 

§3.
USŁUGI


1.    Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę, polegającą na nieodpłatnym lub płatnym udostępnieniu materiałów i innych danych zgromadzonych w Portalu Medycznym, na warunkach określonych w Regulaminie. Dostęp do materiałów, o których mowa w kolejnych  ustępach, świadczony jest wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym.
2.    Usługodawca, za zgodą Użytkowników zarejestrowanych, przesyła Newsletter na ich adresy e-mail, wskazane podczas rejestracji. Szczegółowe zasady przesyłania i korzystania z Newslettera określa się poniżej.

 

§4.
NEWSLETTER


1.    Każdy Użytkownik zarejestrowany, jeżeli wyrazi zgodę, otrzymuje od Usługodawcy Newsletter.
2.    Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
3.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez wysłanie do biura prośby o usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów lub poprzez kliknięcie w link zamieszczony w stopce Newslettera, powodujące automatyczne usunięcie.

 

§5.
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW


1.    Wprowadza się dwa poziomy rejestracji w Portalu Medycznym:

•    dla lekarzy;
•    innych użytkowników związanych z branżą medyczną (psycholodzy, seksuolodzy, rehabilitanci medyczni, pielęgniarki, farmaceuci, przedstawiciele medyczni itd.)

2. Użytkownikiem profesjonalnych zasobów Portalu MedicalGuidelines w zakresie polskiej medycyny może zostać osoba wykonująca zawód lekarza lub zawodowo związana ze służbą zdrowia. Użytkownik dokonuje rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

3. Autentyczność wprowadzonych danych przez lekarza jest weryfikowana za pomocą numeru Prawa Wykonywania Zawodu znajdującego się w rejestrze lekarzy RP należącym do Naczelnej Izby Lekarskiej

4. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w zdefiniowanym zakresie oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.

5. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym w drugim etapie rejestracji potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym poprzez przesłanie na wskazany adres e- mailowy linku aktywującego konto użytkownika.

6. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Portalu MedicalGuidelines w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.

7. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, utrwalanie, przechowywanie , opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego bardziej jako RODO. 
8. Przez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal MedicalGuidelines.

9. Przez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie podanych informacji przez Portal MedicalGuidelines do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę.

10. Przez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newsletterów, reklam i innych treści o charakterze informacyjnym oraz informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu MedicalGuidelines. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

11. Zakres usług świadczonych dla poszczególnych rodzajów Użytkowników określa Usługodawca. Dla Lekarzy Portal zapewnia pełen dostęp do treści rozpowszechnianej w Portalu MedicalGuidelines. Informacja o zakresie świadczonych usług dla innych Użytkowników może wynikać z ich dostępności. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnego rodzaju usług, chyba, że jest to usługa odpłatna, a Użytkownik przyjął opłatę za jej udostępnienie.

.

 

 

§6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego bardziej jako RODO. 
2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.

 

§ 7.
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Poprzez rejestrację w Portalu MedicalGuidelines każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

• przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach   osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich

• przestrzegania zasad niniejszego regulaminu

• używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w Portalu MedicalGuidelines w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Użytkowników (np. poprzez spam)

• poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników

• stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej

• nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu MedicalGuidelines

• nie rozpowszechniania w Portalu MedicalGuidelines treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności

• terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

§8.
AKCEPTACJA REGULAMINU


Zawarcie umowy
1.    Korzystanie z Portalu Medycznego oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
2.    Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin, dokonując rejestracji.
3.    Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą o świadczenie usług określonych w Regulaminie.


§9.
USUNIĘCIE KONTA


Wypowiedzenie umowy
1.    Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie usunąć Konto.
2.    Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Usługodawcy pisemnie, podając swój login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
3.    Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, o której mowa w artykule powyżej.
4.    Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 2, powyżej.
5.    Użytkownik zarejestrowany może także wypowiedzieć umowę w każdym czasie, składając Usługodawcy pisemne oświadczenie wraz z podaniem loginu i hasła identycznych z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym; wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia.
6.    Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
7.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w §8 pkt. 3, powyżej i usunąć Konto Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, pomimo uprzedniego wezwania przez Usługodawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu.
8.    O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.


§10.
OGRANICZENIA FORMALNO-PRAWNE


1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

•    całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych oraz płatnych usług w Portalu Medycznym bez podania przyczyny, w trybie natychmiastowym;
•    zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do opuszczenia witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian Regulaminu;
•    wezwania do zaprzestania podejmowanych działań przez Użytkownika, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną przez Usługodawcę uznane za niepożądane. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia, będzie to traktowane jak naruszenie Regulaminu;
•    okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z Portalem Medycznym w celu jego rozbudowy czy konserwacji Portalu Medycznego bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników;
•    zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Portalu Medycznego;
•    sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu Medycznego bez podania przyczyny;
•    zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Portalu Medycznego.

 

§11.
PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1.    Właściciele oraz redaktorzy Portalu Medycznego nie ponoszą odpowiedzialności za:

•    jakiekolwiek szkody Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;
•    skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
•    przerwy w funkcjonowaniu Portalu Medycznego, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;
•    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;
•    niemożność zalogowania się w Portalu Medycznego, spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
•    nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych, w wypadku nieaktualnych danych osobowych;
•    utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji lub wirusów komputerowych zamieszczonych w Portalu Medycznym przez innych Użytkowników.

2.    Dane i informacje zawarte w Portalu Medycznym są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
3.    Portal Medyczny oraz osoby zaangażowane w tworzenie Portalu Medycznego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych, nieaktualne bądź nieprawdziwe informacje zawarte w Portalu Medycznym, a uzyskane za jego pośrednictwem.
4.    Zarówno autorzy, konsultanci, jak i sam Usługodawca, nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje, wynikające z zastosowania informacji zawartych w Portalu Medycznym.

 

§ 12.
PROMOCJA W PORTALU MEDYCZNYM

 

1.    Na stronach internetowych Portalu Medycznego będą umieszczane reklamy, ogłoszenia, artykuły i inne dane osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę, ogłoszenie, artykuł i inne dane.
2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń, artykułów i innych danych zamieszczonych na stronach Portalu Medycznego.
3.    Usługodawca ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, ogłoszenia, artykułu lub innych danych jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem Portalu Medycznego bez podania przyczyny.
                                                    

§ 13.
ZASADY ZAMIESZCZANIA LINKÓW DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH ORAZ REKLAM

 

1.    Własność intelektualna osób trzecich (nieumyślnie zawarta na http://www.medicalguidelines.pl), bez koniecznego pozwolenia lub łącza na tej witrynie internetowej do innej strony internetowej lub do prawowitego właściciela, zostanie usunięta na udokumentowaną prośbę właściciela chronionego prawem autorskim.
2.    Strona internetowa osoby trzeciej może też skorzystać ze specjalnego oprogramowania w celu zablokowania niepożądanych próśb lub łączy http://www.medicalguidelines.pl.
3.    Portal Medyczny może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Linki te są zamieszczone tylko i wyłącznie dla wygody korzystania Użytkowników i nie oznaczają poparcia Usługodawcy dla zawartości ani treści internetowych tych stron.
4.    Opisy na stronie internetowej podlinkowanej są opiniami autorów lub właścicieli, lecz nie http://www.medicalguidelines.pl.
5.    Poprzez kliknięcie w link i przejście do innej strony internetowej, strona nie modyfikuje, nie kopiuje i nie powiela informacji na stronie trzeciej. Wszystkie dane są wysłane bezpośrednio (od połączonej strony internetowej) do przeglądarki Użytkownika, bez jakiejkolwiek interwencji. Ujednolicony format adresowania zasobów (URL) i przejście na inną stronę są widoczne po umieszczeniu kursora na linku. Ukazuje się również, jako nowe miejsce u góry ekranu (nowe okno przeglądarki), gdy łącze zostało kliknięte. W przypadku pobierania treści z adresu URL, adres ten widoczny jest również jako źródło pobieranej treści.
6.    Nie może wystąpić żadne nieporozumienie, co do źródła linkowanego materiału i wszystkich znaków towarowych, oraz praw autorskich wiążących się ze wszystkimi takimi stronami posiadanymi i kontrolowanymi przez strony internetowe osób trzecich, chyba że wyraźnie zaznaczono, że danej sytuacji to nie dotyczy.
7.    Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą zamieszczone linki. Usługodawca nie sprawdza, nie kontroluje, nie monitoruje zawartości na którejkolwiek ze stron internetowych stron trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z dokładnością czy legalnością materiałów zamieszczanych na takich stronach internetowych.
8.    Jeżeli Użytkownik Portalu Medycznego zdecyduje się na skorzystanie z linku do stron internetowych stron trzecich, to zrobi to tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Korzystanie ze stron internetowych stron trzecich podlega odpowiednim zasadom i warunkom korzystania z danego serwisu internetowego, co obejmuje również zasady ochrony prywatności obowiązujące na danych stronach internetowych.
9.    Gdyby Usługodawca zdecydował się na umieszczenie reklamy stron trzecich, to reklamy te mogą zawierać linki do kolejnych stron internetowych. Usługodawca nie popiera żadnych produktów, nie ponosi też żadnej odpowiedzialności związanej ze ścisłością oraz legalnością zawartych materiałów w reklamach lub na stronach, do których prowadzą linki, chyba że zostało to określone inaczej dla konkretnego przypadku.

 

§ 14.
PRAWA AUTORSKIE

 

Zasady korzystania z materiałów zgromadzonych w Portalu Medycznym, ochrona praw autorskich, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszeń.
1.    Portal Medyczny jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.
2.    W Portalu Medycznym udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności: informacje, dane, teksty, wizerunki, głosy, dźwięki, muzyka, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.
3.    Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.
4.    Zawartości Portalu Medycznego nie należy odtwarzać, przechowywać w wyszukiwarkach, tłumaczyć na języki naturalne lub języki komputerowe, przesyłać w jakiejkolwiek formie przy wykorzystaniu jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, w formie nagrania lub innego nośnika), odsprzedawać lub dokonywać dalszej dystrybucji bez wcześniejszego otrzymania pisemnego pozwolenia od Usługodawcy.
5.    Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu Portalu Medycznego, chyba że Usługodawca wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.
6.    Żadna część zasobów Portalu Medycznego nie może być publikowana bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika Portalu Medycznego. (Wyjątek - Artykuły oparte na licencji GPL).
7.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
8.    Wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w Portalu Medycznym, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które udzieliły Usługodawcy upoważnienia do korzystania z materiałów w zakresie, który umożliwia Usługodawcy udostępnianie materiałów Użytkownikom w taki sposób, w takim zakresie i na takich zasadach, jak to określono w Regulaminie.
9.    Materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. DzU z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
10.    Użytkownicy mogą korzystać z materiałów, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. DzU z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
11.    Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w niniejszym artykule, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
12.    Bez wyraźnej uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do materiałów lub prawa do ich wykonywania, zabrania sie rozpowszechniania materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także utrwalania i kopiowania materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.
13.    Każdy, kto narusza majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w Portalu Medycznym, może zostać pociągnięty przez Usługodawcę lub inny podmiot, któremu one przysługują, do odpowiedzialności cywilnoprawnej, a w szczególności podmiot, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone, może żądać od osób dopuszczających się naruszeń:

•    na zasadach ogólnych;
•    poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
•    wydania uzyskanych korzyści;
•    jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
•    zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek;
•    niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców materiałów;
•    Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. DzU z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

§ 15.
KOMENTARZE DO „WYTYCZNYCH W  MEDYCYNIE”   

 

1.    Zakładka „ Wytyczne w medycynie” to część Portalu Medycznego, z której mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani.
2.    Zakładka „ Wytyczne w medycynie” jest forum internetowym.
3.    Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w komentarzach w zakładce „ Wytycznych w medycynie ” jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę w komentarzach do „Wytycznych w medycynie” jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub treści, których zamieszczanie w komentarzach do „Wytycznych w medycynie” jest zabronione postanowieniami Regulaminu, treści o charakterze bezprawnym zostaną niezwłocznie usunięte, a konto Użytkownika odpowiedzialnego za ich wprowadzenie zostanie dożywotnio zablokowane.
4.    W przypadku gdy zamieszczenie bezprawnych treści rodzić będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, który umieścił te treści w „Wytycznych w medycynie ”, Usługodawca niezwłocznie powiadomi właściwe organa ścigania o zaistniałym fakcie.
5.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o przypadkach umieszczenia w Portalu Medycznym treści o charakterze bezprawnym, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@medicalguidelines.pl

 

§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

2. Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach Portalu MedicalGuidelines.

3. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników Portalu MedicalGuidelines co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

4. Odmowa wyrażenia zgody na udział w Portalu MedicalGuidelines na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Użytkownika z Portalu MedicalGuidelines.

5. Przystępując do Portalu MedicalGuidelines uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu.