MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Jakie zmiany nastąpiły w programie lekowym od 1 listopada?

Opublikowano:

Autor:Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która obowiązuje od 1 listopada 2020 r. Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia obejują m.in. chorych na mukowiscydozę. Na listę refundacyjną włączono terapię dla pacjentów z chorobą Fabry’ego.

„Zmiany dotyczą 11 programów lekowych, dodatkowo utworzone zostały dwa nowe programy lekowe” - wskazuje firma IQVIA w podsumowaniu listopadowych wykazów refundacyjnych.

Zmiany, które nastąpiły w już funkcjonujących programach lekowych:

 • Zaawansowany rak jelita grubego 

 

W zakresie świadczenia gwarantowanego w pkt. III "Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab" dodano skojarzenie z chemioterapią według schematu FOLFIRI. Dostały dodane również kryteria kwalifikowania, czasu leczenia oraz kryteria wyłączenia z programu. Podano również schemat dawkowania:

 

„Panitumumab 6 mg/kg masy ciała dożylnie we wlewie trwającym 1 godzinę w monoterapii (trzecia linia leczenia) lub wraz z chemioterapią według schematu FOLFOX lub FOLFIRI (pierwsza linia leczenia) z uwzględnieniem możliwości kontynuowania w monoterapii (bez chemioterapii) w sytuacji potwierdzenia obiektywnej odpowiedzi lub stabilizacji choroby (ocena na podstawie wyników dwóch kolejnych badań obrazowych). Chemioterapia według schematu FOLFOX i FOLFIRI – stosowana w odstępach 14-dniowych.”

 

 • Stwardnienie rozsiane

 

W programie lekowym "Leczenie stwardnienia rozsianego" w zakresie świadczenia gwarantowanego w pkt. 1. dotyczącym kryteriów kwalifikacji do leczenia zniesiono ograniczenia wiekowe w przypadku stosowania interferonu beta albo octanu glatirameru, a dla terapii fumaranem dimetylu albo peginterferonem beta-1a albo teryflunomidem obniżono wiek pacjentów, którzy mogą być kwalifikowani – obecnie mogą to być pacjenci powyżej 12. roku życia. Podkreślone jest jednak, że osoby poniżej 18 roku życia należy kwalifikować do leczenia wyłącznie w ściśle określonych ośrodkach.

 

 • Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP)

 

W programie lekowym "Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego" w zakresie świadczenia gwarantowanego w pkt. 2 dotyczącym stosowania substancji riocyguat z bosentanem wprowadzono możliwość zamiany bosentanu na macytentan "w przypadku wystąpienia cech istotnego uszkodzenia wątroby podczas terapii bosentanem (wartość AspAT lub AlAT większa niż trzykrotność górnej granicy normy) pod warunkiem uzyskania zmniejszenia wartości transaminaz po odstawieniu bosentanu”.

 

 • Ciężka astma alergiczna IgE zależna oraz ciężka astma eozynofilowa

W programach lekowym "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej" oraz "Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej" w zakresie przeciwwskazań dla stosowania omalizumabu zmieniono kryterium dotyczące przyjmowania innych leków biologicznych w leczeniu astmy (np. mepolizumabu, benralizumabu) – z 6 miesięcy na 3 miesiące od zakończenia terapii.

 

W zakresie schematów dawkowania leków dodano możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych zarówno dla omalizumabu, mepolizumabu jak i benralizumabu, z zastrzeżeniem, że "lek może być wydany dla celów terapii domowej na okres nie przekraczający 3 miesięcy.”

 

W zakresie badań diagnostycznych wykonywanych przed podaniem leku oraz w ramach programu leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej omalizumabem określono, że mają one być wykonywane nie rzadziej niż raz na 4 miesiące (poprzednio 6 tygodni). 

 

W zakresie badań diagnostycznych wykonywanych przed podaniem leku oraz w ramach programu leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem lub benralizumabem określono, że mają one być wykonywane nie rzadziej niż raz na 4 miesiące (poprzednio raz na 6 tygodni). 

 

 • AMD

W programie lekowym "Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)" w zakresie świadczenia gwarantowanego doprecyzowano zapis związany z kryteriami włączenia do programu pacjentów uprzednio leczonych afliberceptem lub ranibizumabem.

 

Wprowadzono zmiany w jednym kryterium wyłączenia dla terapii afliberceptem lub ranibizumabem: skrócono czas braku aktywnego leczenia w postaci podawania iniekcji afliberceptu do okresu 4 miesięcy od podania ostatniej dawki leku (poprzednio 6 miesięcy).

 

W zakresie schematu dawkowania ranibizumabu w programie, usunięto kryterium pogorszenia ostrości wzroku dla odroczenia podawania leku. 

 

 • Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH)

W programie lekowym "Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)" w zakresie świadczenia gwarantowanego poszerzono zapis związany z kryteriami kwalifikacji pacjenta do terapii substancją riocyguat, u którego występuje przetrwałe CTEPH po leczeniu chirurgicznym oraz obniżono wymagany zakres średniego ciśnienia w tętnicy płucnej i naczyniowego oporu płucnego.

 

 • Wrodzone zespoły autozapalne

W programie lekowym "Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych" w zakresie świadczenia gwarantowanego poszerzono zapis związany z kryteriami kwalifikacji do leczenia w programie o pacjentów z innymi zespołami autozapalnymi mediowanymi przez IL-1 (oprócz TRAPS).

 

 • Chłoniaki złośliwe

W programie lekowym "Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe" w zakresie świadczenia gwarantowanego usunięto kilka kryteriów kwalifikacji oraz doprecyzowano jedno kryterium kwalifikacji.

 

Doprecyzowane kryterium kwalifikacji:

„Kryteria kwalifikacji (…) LVEF ≥ 45% - ocena metodą ECHO; niewystępowanie niewyrównanej niewydolności serca lub niestabilnego zespołu wieńcowego".

 

Usunięte kryteria kwalifikacji:

 

- prawidłowe funkcjonowanie szpiku kostnego i narządów wewnętrznych;

- wcześniejsza trwała odpowiedź (CR lub PR trwająca co najmniej 6 miesięcy) na antracykliny lub antracenediony;

- brak przeciwskazań do konsolidacji leczenia z wykorzystaniem procedury przeszczepienia komórek macierzystych, w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie

 

 • Zaburzenia lipidowe

W programie lekowym "Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi" w zakresie świadczenia gwarantowanego dodano populację pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Uprzednio do programu kwalifikowano pacjentów, u których występowała hipercholesterolemia rodzinna.

 

 • Przewlekła pokrzywka spontaniczna

W programie lekowym "Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej" w zakresie schematu dawkowaniu leków w programie umożliwiono kontynuowanie leczenia w warunkach domowych, z zastrzeżeniem, że "lek może być wydany dla celów terapii domowej na okres nie przekraczający 3 miesięcy.”

 

W zakresie badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu zwiększono czas monitorowanie leczenia jak i monitorowania leczenia w trakcie zawieszenia leczenia (obecnie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, poprzednio co 4 tyg. lub co 4-6 tyg. w przypadku zawieszenia).

 

 • Choroba Fabry'ego

W zakresie świadczenia gwarantowanego dodano terapię substancją migalastat. Określone zostały też kryteria włączenia i wykluczenia dla tej terapii. 

 

Poszerzony został panel badań diagnostycznych przy kwalifikacji oraz monitorowaniu leczenia o badanie audiometryczne, konsultacje laryngologiczna lub audiologiczne (w uzasadnionych przypadkach); konsultacje okulistyczna, z oceną dna oka i przedniego odcinka oka (w uzasadnionych przypadkach); konsultacje dermatologiczną, z oceną zmian skórnych w kierunku angiokeratomy i potliwości (w uzasadnionych przypadkach).

 

Lista leków refundowanych od 1 listopada 2020 r. - nowe programy lekowe

 • Ciężki niedobór hormonu wzrostu

Od 1 listopada 2020 r. obowiązuje nowy program lekowy "Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie", w ramach którego zostały objęte refundacją dwa produkty: lek Omnitrope oraz lek Genotropin (oba zawierające substancję czynną somatropinum). 

 

 • Mukowiscydoza

Drugi nowy program lekowy obowiązujący od 1 listopada 2020 r., "Leczenie mukowiscydozy", refundacją został objęty jeden produkt: ivacaftorum - lek Kalydeco. 

 

Wg obwieszczenia finansowanie straciły natomiast:

 

 • Entecavirum - lek Entecavir Teva dostępny w ramach programów lekowych „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B” oraz „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”,
 • Iloprostum - lek Iloprost Zentiva dostępny w ramach programu lekowego "Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego" (TNP),
 • Sildenafilum - lek Revatio dostępny w ramach programu lekowego LECZENIE "Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego" (TNP).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r.


powrót